Anunci pel qual es fa pública la licitació d'un contracte del servei de neteja. Exp.: 2/2017. Data límit de presentació: dia 9 de febrer 2017 a les 14.00 h.

Comunicació formalització contracte neteja
Comunicació formalització contracte neteja

 

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. 2/2017).

 

L'obertura pública del sobre C de la licitació del servei de neteja expedient 2/2017 tindrà lloc el proper dimecres dia 1 de març a les 12:30 h. a la sala d'estudi de l'institut.

 

 

1. Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació

a) Organisme: Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

b) Dependència que tramita l'expedient: Ins Esteve Terradas i Illa. Cornellà de Llobregat

c) Obtenció de documentació i informació:

c.1) Dependència: Ins Esteve Terradas

c.2) Domicili: C/ Bonavista, 70

c.3) Localitat i codi postal: Cornellà de Llobregat, 08940

c.4) Telèfon/s: 933771100

c.5) Fax: 933772709

c.6) Adreça electrònica: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

c.7) Adreça d'Internet del perfil del contractant: www.esteveterradas.cat

c.8) Data límit d'obtenció de documents i informació: Durant tot el període de presentació de proposicions.

d) Número d'expedient: 2/2017

2. Objecte del contracte

a) Tipus: Serveis

b) Descripció: Servei de neteja de l'Institut Esteve Terradas i Illa

c) Lloc: C/ Bonavista 70, Cornellà de Llobregat. CP 08940

d) Termini: 1 de maig de 2017 a 31 de desembre de 2017

e) Admissió de pròrroga: No

f) CPV: 90919300-5

3. Tramitació i procediment

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert

c) Criteris d'adjudicació: Els criteris d'adjudicació i la ponderació corresponent es detallen a l'annex núm. 4 del plec de clàusules administratives particulars.

4. Valor estimat del contracte

61.920,00 euros, IVA exclòs

5. Pressupost base de licitació

Import net: 61.920,00 euros

Import total: 74.923,20 euros

6. Garanties exigides

a) Provisional: No es requereix.

b) Definitiva: Del 5% de l'import d'adjudicació (IVA exclòs)

7. Requisits específics del/de la contractista

a) Classificació: D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

c) Altres requisits específics: D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

8. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats des del mateix dia de la publicació d'aquest anunci al DOGC, fins a les 14.00 hores. Si l'últim dia del termini és dissabte o festiu, la presentació de proposicions es prorroga fins al següent dia hàbil.

b) Modalitat de presentació: Presencial

c) Lloc de presentació:

c.1) Dependència: C/ Bonavista 70, Cornellà de Llobregat. De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 h. Dimarts i dimecres de 16:00 18:30h.

c.2) Domicili, localitat i codi postal: L'esmentat al punt 1.c.2 d'aquest anunci.

Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d'admissió. En aquest cas, caldrà justificar la data i l'hora d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus i anunciar, a l'òrgan de contractació, la remissió de l'oferta mitjançant fax, telegrama o a l'adreça electrònica que s'esmenta en el plec de clàusules, abans de les 24 hores de l'últim dia determinat com a període de presentació de les ofertes.

d) Admissió de variants: No

e) Termini durant el qual el licitador/a està obligat a mantenir l'oferta: 2 mesos des de l'obertura pública de les ofertes.

9. Obertura del sobre C

El sobre C ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris que es valoren de forma automàtica.

La data de l'acte públic d'obertura dels sobres C es farà pública al web de l'òrgan de contractació www.esteveterradas.cat, un cop feta la valoració de la documentació continguda en el sobre B.

10. Despeses de publicitat

L'import de l'anunci és a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Cornellà de Llobregat, 10 de gener de 2017

Olga Quesada Baiges

Directora

Estàs aquí:Inici > Institut > Licitació contracte servei de neteja